Suwalszczyzna.com.pl Baza internetowej informacji turystycznej

Noclegi i wypoczynek
na Suwalszczyźnie

Suwalszczyzna-noclegi, informacje, mapy
Suwalszczyzna
WYSZUKAJ
INFO  SUWALSZCZYZNY
MIEJSCOWOŚCI SUWALSZCZYZNY
MAPA ATRAKCJI
Mapa Atrakcji Suwalszczyzny i Mazur
ATRAKCJE SUWALSZCZYZNY
Strona glówna  Strona główna » Przyroda Suwalszczyzny

Przyroda Suwalszczyzny [1]

KRAJOBRAZ

Suwalszczyzna - panorama Szurpił w Suwalskim Parku Krajobrazowym
Na zdjęciu panorama Szurpił. Suwalski Park Krajobrazowy

Suwalszczyzna to Pojezierze Suwalskie, Pojezierze Augustowskie oraz Pojezierze Sejneńskie.
Pojezierze Suwalskie - według podziału fizjograficznego - tworzą dwa mezoregiony - Pojezierze Zachodniosuwalskie i Pojezierze Wschodniosuwalskie. Zachodniosuwalskie obejmuje obszar wsparty od północy o Puszczę Romincką, a od zachodu o Pojezierze Ełckie. Od południa ogranicza je Równina Augustowska, zaś od wschodu sąsiaduje z Pojezierzem Wschodniosuwalskim. Na obszarze Pojezierza Zachodniosuwalskiego daje się wyróżnić trzy mikroregiony: Wyniesienie Oleckie, Garb Przerośli oraz Pagórki Przebrodzkie. Charakteryzuje je pejzaż śródpolny z niewielkimi lasami, głębokimi rynnami rzek i jezior, morenowymi wyniesieniami i miasteczkami: Bakałarzewem, Filipowem i Przeroślą. Pojezierze Wschodniosuwalskie rozciąga się na wschód od doliny Czarnej Hańczy, wzdłuz pogranicza polsko-litewskiego, a od południa przechodzi w Równinę Augustowską. Można tu wyróżnić cztery mikroregiony: Garb Wiżajn, Wzgórza Jeleniewskie, Pojezierze Wigierskie i Pojezierze Sejneńskie.

Obecny krajobraz Suwalszczyzny jest efektem ostatniego zlodowacenia, zwanego bałtyckim fazy pomorskiej (12-10 tysięcy lat temu- epoka plejstocenu) oraz epoki polodowcowej (holocenu), która trwa od dziesięciu tysięcy lat - aż do dzisiaj.

Historia geologiczna tych terenów sięga okresu prekambru (570 mln -3 mld lat). Ze skał tej epoki zbudowane jest krystaliczne podłoże - peryferyczna część wielkiej platformy wschodnioeuropejskiej. W rejonie Suwalszczyzny i Zaniemenia platforma ta jest wyniesiona i stanowi tzw. wyniesienie suwalsko-mazurskie. W skałach podłoża - norytach i anortozytach występują słynne suwalskie rudy żelaza (okolice Jeleniewa, Szurpił i Udrynia), dotychczas nie ekspoloatowane. Ponad nimi są skały osadowe - przeważnie piaskowce, iłowce, mułowce, wapienie, margle i opoki. Są to osady pochodzące od kambru do trzeciorzędu (550 mln-60 mln). W okresie czwartorzędu, a dokładnie zimnym okresie zwanym plejstocenem lub epoką lodową nastąpiło kolejno po sobie 6 zlodowaceń (glacjałów). W okresach cieplejszych lądolody topniały i wycofywały się na północ - do Skandynawii. Na zlodowacony wcześniej teren wkraczała roślinność i rozwijały się lasy. Grubość pokrywy osadów czwartorzędowych na terenie Suwalszczyzny waha się od około 70 m do ponad 300 m (okolice Wiżajn).

Przekrój przez warstwy naniesione przez lądolódDzisiejsza rzeźba terenu Suwalszczyzny ukształtowana została poprzez ostatni skandynawski lądolód - zlodowacenie Wisły. Lądolód ten nasuwał się dwukrotnie na te ziemie - 60-65 tys. lat temu oraz 22-13 tys. lat temu. Po okresie postoju czoła lodu na linii maksymalnego zasięgu, nastąpiła jego stopniowa recesja, przerywana kolejnymi postojami. Podczas postoju czoło lądolodu wykonywało nieraz ruchy oscylacyjne- cofnięcia do tyłu i pchnięcia do przodu. Ruchy te powodowały zaburzenia wcześniej złożonych osadów. W ten sposób lądolód dokonał profilowania tego terenu. Pozostawił po sobie: jeziora, rynny lodowcowe oraz tak zwane "oczka polodowcowe" - niewielkie zagłębienia bezodpływowe, czasem wypełnione wodą. Pozostałością są także wysoczyzny lodowcowe, moreny czołowe, moreny martwego lodu, kemy, ozy i sandry. Również głazy narzutowe - przyniesione z środkowej Szwecji, Wysp Alandzkich i z dna Bałtyku - są świadkami jego ogromnej dynamiki.

SUROWCE MINERALNE

Rejon Suwalszczyzny bogaty jest w czwartorzędowe złoża iłów, glin, piasków, żwirów oraz torfów. Na północ od Suwałk w okolicy Jeleniewa w utworach prekambryjskich (jak już wspomniano powyżej) występują udokumentowane złoża rud polimetalicznych między innymi również uranu. Ze względu na znaczną miąższość utworów czwartorzędowych złoża te nie są jeszcze eksploatowane.

WYSZUKAJ MIEJSCE WYPOCZYNKU i NOCLEGU - wg REGIONU [Suwalszczyzna i Mazury]:

AUGUSTOWSZCZYZNA  BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY  SEJNEŃSZCZYZNA  SUWAŁKI i OKOLICA  SUWALSKI PARK KRAJOBRAZOWY  MAZURY GARBATE  MAZURY  WIGRY i OKOLICA

Validated by HTML Validator