Suwalszczyzna.com.pl Baza internetowej informacji turystycznej

Noclegi i wypoczynek
na Suwalszczyźnie

Suwalszczyzna-noclegi, informacje, mapy
Suwalszczyzna
WYSZUKAJ
INFO  SUWALSZCZYZNY
MIEJSCOWOŚCI SUWALSZCZYZNY
MAPA ATRAKCJI
Mapa Atrakcji Suwalszczyzny i Mazur
ATRAKCJE SUWALSZCZYZNY
Strona glówna  Strona główna » Spis miejscowości » PUSZCZA AUGUSTOWSKA

PUSZCZA AUGUSTOWSKA

Puszcza Augustowska Puszcza Augustowska jest jednym z największych kompleksów leśnych Polski, a wraz z puszczami Litwy i Białorusi bezpośrednio z nią sąsiadującymi, stanowi jeden z największych zwartych kompleksów Europy. Powierzchnia Puszczy Augustowskiej wynosi ponad 1100 km2. Polany puszczańskie zajmują enklawy wiejskie i osady leśne. Napotkać tu można liczne jeziora, miejscami także podmokłe łąki i torfowiska. Puszcza i Jeziora Augustowskie wraz z doliną Rospudy stanowią obszary chronionego krajobrazu.

Warunki geologiczne zewnętrznej warstwy powierzchni ziemi, mające wpływ na rzeźbę terenu, gleby i stosunki wodne Puszczy Augustowskiej ukształtował lądolód skandynawski.

Puszczę Augustowską przecina dział wodny Wisły i Niemna. Bardzo duża część obszaru Puszczy Augustowskiej, ma cechy terenu bezodpływowego. Główną rzeką zlewni Niemna, obejmującej większą Puszcza Augustowskaczęść obszaru puszczy (około 60%), jest Czarna Hańcza z dopływami: Marychą i Wołkuszanką. Zlewnia Wisły obejmuje mniejszą (około 40%) część Puszczy. Wody spływają do Wisły przez Biebrzę, a dalej Narew. Najważniejszymi rzekami tej części są: Lebiedzianka, uchodząca bezpośrednio do Biebrzy, a następnie Blizna i Rospuda łączące się z Biebrzą za pośrednictwem Netty. Zlewnię Wisły i Niemna łączy Kanał Augustowski.

Do większych jezior puszczańskich należą : Wigry - 21,87 km2, Sajno - 5,25 km2, Białe Augustowskie - 4,85 km2, Serwy - 4,60 km2, Necko - 4,11 km2, Pomorze - 2,97 km2, Studzieniczne - 2,50 km2, Kolno - 2,75 km2, Blizno - 2,41 km2, Pierty - 2,38 km2.

Roślinność Puszczy Augustowskiej, charakterystyczna dla północno-wschodniej Europy, odznacza się dominowaniem mszystych lasów iglastych sosnowo-świerkowych i obecnością dużych powierzchni torfowisk. Stwierdzono tu około 1000 gatunków roślin naczyniowych, od borealnych i właściwych florze arktycznej, aż do gatunków związanych ze strefą śródziemnomorską.

Na terenie Puszczy Augustowskiej stwierdzono dotychczas występowanie ponad dwóch tysięcy gatunków zwierząt. Najliczniej reprezentowany i obfity jest świat owadów.

Świat ssaków jest reprezentowany przez jeleniowate (jeleń szlachetny, łoś, sarna), drapieżniki takiej jak: wilk, jenot, ryś, borsuk, wydra, norka, łasica, kuna oraz tchórz. Mniejsze zwierzęta zamieszkujące Puszczę Augustowską to zające bielak i szarak, a także gryzonie - bóbr, piżmak, szczur, nornik i badylarka, a także inne.

W Puszczy Augustowskiej występuje 119 gatunków ptaków, a gnieździ sie 72 (m.in. kilkadziesiąt par bociana czarnego, trzmielojada, orlika krzykliwego, myszołowa, jastrzębia, krogulca, kobuza).

Ciekawostka: Prowadzone ostatnio badania dendrologiczne stwierdziły, że najstarsze sosny w Puszczy Augustowskiej mają około 200 lat (rezerwat Pomorze). Natomiast najstarsze drzewo na tym terenie to dąb liczący około 360 lat, obwodzie 672 cm i 22 m wysokości.


Informacje zaczerpnięto z :

  • S.Maciejewski "Po ziemi Suwalskiej"
  • S.Maciejewski "Szlakami Północnej Suwalszczyzny"
  • I.W. Baturowie "Po ziemi Augustowskiej"
  • W.Batura "Szlakami Południowej Suwalszczyzny"
  • J.Bacewicz "Podstawy wiedzy regionalnej ziemia suwalska"

 

WYSZUKAJ MIEJSCE WYPOCZYNKU i NOCLEGU - wg REGIONU [Suwalszczyzna i Mazury]:

AUGUSTOWSZCZYZNA  BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY  SEJNEŃSZCZYZNA  SUWAŁKI i OKOLICA  SUWALSKI PARK KRAJOBRAZOWY  MAZURY GARBATE  MAZURY  WIGRY i OKOLICA

Validated by HTML Validator