Suwalszczyzna.com.pl Baza internetowej informacji turystycznej

Noclegi i wypoczynek
na Suwalszczyźnie

Suwalszczyzna-noclegi, informacje, mapy
Suwalszczyzna
WYSZUKAJ
INFO  SUWALSZCZYZNY
MIEJSCOWOŚCI SUWALSZCZYZNY
MAPA ATRAKCJI
Mapa Atrakcji Suwalszczyzny i Mazur
ATRAKCJE SUWALSZCZYZNY
Strona glówna  Strona główna » Suwalski Park Krajobrazowy

Suwalski Park Krajobrazowy

Jezioro Krejwelk

Utworzono: 1976 r.
Powierzchnia: 6284 ha
Zbiorniki wodne: 30 - o łącznej powierzchni 6 km2
Największe jezioro: Hańcza
Największa rzeka: Czarna Hańcza

Informacje ogólne o Parku

Park obejmuje fragment niezwykle pięknego krajobrazu ukształtowanego przez lądolód skandynawski. Obejmuje swym obszarem gminy: Wiżajny, Jeleniewo, Rutka-Tartak i Przerośl. Podstawowym elementem, uzasadniającym ochronę tego terenu - jest rzeźba terenu. Jej wyjątkowość polega nie tylko na niepowtarzalności form ukształtowania - gdyż podobne występują wokół - lecz na ich niezwykłej różnorodności, skoncentrowanej na niewielkim obszarze i ich wyrazistości. Wytworzyły się tutaj niemal wszystkie formy młodogacjalnej rzeźby:
 • rynny subglacjalne (np. jez. Hańcza),
 • ozy (np. oz turtulsko-bachanowski),
 • tarasy kemowe (nad zachodnim brzegiem jez. Kamenduł),
 • kemy (np. G. Zalewki k/Smolnik)
 • moreny martwego lodu (np. Góra Zamkowa),
 • moreny spiętrzone (na północ od Szurpił),
 • moreny czołowe (np. Góra Cisowa),
 • doliny odpływu wód polodowcowych (np. "Wilczy jar" k/Smolnik),
 • dolina zawieszona (tzw. "dolina Gaciska"),
 • dolinki denudacyjne (nad jez. Szurpiły),
 • głazowiska (np. Głazowisko Bachanowo),
 • sandry (np. sandr Smolnicki),
 • tarasy rzeczne (w dolinie Czarnej Hańczy),
 • zagłębienia wytopiskowe (np. jez. Jaczno),
 • zagłębienie końcowe (Zagłębienie Szeszupy).
Hydrografia: Cały obszar parku leży w dorzeczu Niemna. Największymi rzekami są Czarna Hańcza i Szeszupa. Czarna Hańcza płynie wąską i głęboką doliną. Ma bystry i wartki nurt - ze względu na duży spadek terenu. Szeszupa natomiast płynie spokojnie rozległą doliną.
Tak jak wielość form geologicznych w Parku, tak też niezwykła różnorodność elementów hydrograficznych: cieki okresowe i epizodyczne, jeziora, oczka wodne, źródełka, wysięki i wycieki z wód podziemnych. Udokumentowano istnienie na tym terenie aż 109 źródeł. Najwięcej z nich występuje w zlewni rzeki Szeszupy. Wiele jest także terenów bezodpływowych. Ich trudno przepuszczalne podłoże jest przyczyną powstawania mokradeł i oczek wodnych.
Jeziora Suwalkiego Parku Krajobrazowego zachowały charakter jezior oligo-mezotroficznych i mezotroficznych. Do jezior o najniższym stopniu eutrofizacji należą: Hańcza, Szurpiły i Jaczno. Niedostatek substancji pokarmowych w tych jeziorach nie pozwalają na rozwinięcie się w ich wodach bujnej roślinności wodnej.

Flora: Tylko niewielkie fragmenty Parku są pokryte lasami (26%) o naturalnym charakterze. Dominują drzewostany w wielu 20-40 lat - powstałe po II wojnie światowej. Lasy zniknęły wwyniku intensywnej kolonizacji od XVI wieku. Lasy występują z reguły na wyniesieniach i w pobliżu jezior - stąd krajobraz o charakterze lesisto-jeziornym. Najbardziej rozpowszechnione są lasy o charakterze mieszanym z bogatym runem.
Znaczną powierzchnię Parku zajmują łąki. Występują głównie wokół jezior i wzdłuż rzek i strumieni, zboczach i obniżeniach dolin. Zwykle są to biocenozy o charakterze wtórnym - zastępującym zniszczone lasy.
Na zboczach wzgórz i wysoczyzn występuje roślinność ciepłolubna m.in.: dzurawiec czteroboczny, chaber nadreński, ostrożeń krótkołodygowaty.

Fauna: Z powodu dużej ilości obszarów rolniczych, łąk i niewielkich obszarów leśnych liczne są tu drobne ssaki. Tereny te zamieszkuje głównie: tchórz zwyczajny, norks amerykańsks, gronostaj, łasics, mysz polns, nornik bury, borsuk, badylarka, wydra oraz bóbr europejski. Do większych ssaków należy tu jedynie dzik i sarna. Sporadycznie można również zobaczyc: łosia i jelenie - głównie podczas wędrówek z dużych kompleksów leśnych.

Na terenie parku istnieją trzy rezerwaty przyrody: - Jezioro Hańcza, Głazowisko Łopuchowo oraz Głazowisko Bachanowo nad Czarną Hańczą. Planuje się natomiast objęciem ochroną - jeziora Jaczna i torfowisk wiszących, ozu Turtulsko-bachanowskiego oraz Rutki.

Zabytki: Najciekawszym obiektem archeologicznym jest kompleks osadniczo - obronny na gruntach wsi Szurpiły zwany popularnie "Górą Zamkową". Obejmuje on swym zasięgiem grodzisko - Górę Zamkową, niewielki gródek na "Górze Kościelnej", dwa cmentarze kurhanowe II-V w. n.e. , wczesnośredniowieczny cmentarz całopalny na "Górze Cmentarnej" oraz osiedle obronne z wczesnej epoki żelaza w Wodziłkach.
W Starej Hańczy nad jeziorem Hańcza, w zaniedbanym i zdziczałym parku znajdują się ruiny zabytkowego dworu z XIX wieku.
Turystyka

Punkt Informacji Turystycznej: - całoroczny
Punkt IT w Turtulu,
Siedziba Suwalskiego Parku Krajobrazowego
16-404 Jeleniewo,
tel. (087) 569 18 01, 569 18 02

PLATFORMY i WIEŻE WIDOKOWE:
 • platforma pod Smolnikami z widokiem na zespół jezior kleszczowickich i Cisową Górę,
 • platforma w rezerwacie "Rutka" z widokiem na jez. Linówek i fragment Zagłębienia Szeszupy,
 • wieża widokowa na Górze Leszczynowej z widokiem na rezerwat "Jezioro Hańcza" oraz na centralną i południowo-zachodnią część Suwalskiego Parku Krajobrazowego
GALERIE I MUZEA
 • Galeria Wiejska w Przełomce, Halina i Maciej Mackiewicz, tel. (87) 569 15 71
 • Izba regionalna przy Szkole Podstawowej w Smolnikach, tel. (87) 568 83 06

WYSZUKAJ MIEJSCE WYPOCZYNKU i NOCLEGU - wg REGIONU [Suwalszczyzna i Mazury]:

AUGUSTOWSZCZYZNA  BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY  SEJNEŃSZCZYZNA  SUWAŁKI i OKOLICA  SUWALSKI PARK KRAJOBRAZOWY  MAZURY GARBATE  MAZURY  WIGRY i OKOLICA

Validated by HTML Validator